ADMINISTRACIÓ DE COMUNITATS

 

∝ Administració de comunitats de propietaris

L’administrador per definició és:

1. El mediador entre els propietaris d’una comunitat, entre les empreses i professionals que presten els serveis, les administracions públiques…

2. L’encarregat d’assessorar sobre totes les matèries relacionades amb la propietat immobiliària, podent representar oficialment al propietari davant de tercers.

3. Qui assessora sobre el manteniment i la millora de la propietat.

4. Qui gestiona els diferents elements de la propietat en base als criteris professionals (econòmics, legals), pressuposta, actualitza i liquida les rendes, així mateix fa el seguiment d’impagats i morosos.

5. Qui cerca sempre la solució més eficient i ràpida.

6. Qui assessora en la presa d’acords en les Juntes de Propietaris així com també dóna compliment als acords de les juntes.

 

En base a aquesta definició nosaltres ens encarreguem de:

∝ Constituir i redactar els estatuts de la comunitat.

∝ Elaborar el pressupost.

∝ Convocar la reunió ordinària anual i les extraordinàries que siguin requerides.

∝ Determinar les quotes corresponents a cada propietari.

∝ Cobrar els rebuts i remeses bancàries amb el seu control posterior.

∝ Controlar i pagar els subministraments, manteniments, pòlisses de la comunitat…

∝ Controlar la morositat i en el cas necessari fer les reclamacions pertinents.

∝ Tramitar els sinistres.

∝ Arxivar la documentació.

∝ Redactar les actes de les juntes així com també legalitzar el llibre d’actes.

∝ Liquidar anualment el pressupost i estudiar les desviacions.

∝ Atendre i actuar envers les incidències comunitàries.

∝ Assessorar, resoldre dubtes, suggeriments, visites personalitzades, en tot moment que se’ns requereixin.